Your Cart

-15% kod LATO | Wysyłka gratis powyżej 400 PLN | Realizacja 4-10 dni roboczych

-15% kod LATO | Wysyłka gratis powyżej 400 PLN | Realizacja 4-10 dni roboczych

Strona główna » Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu “It’s the best DADventure on your life!”

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Moi Mili Klaudia Wcisło z siedzibą ul J. Piłsudskiego 20/5 33-100
Tarnów identyfikująca się numerem NIP 9930439924 Regon 146627846 dalej zwana „Organizatorem”.
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 17 czerwca 2024r . w chwili opublikowania na social mediach
Organizatora wpisu informującego o rozpoczęciu konkursu i kończy się 22 czerwca 2024r. o północy.
Uczestnicy i zasady Konkursu
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu
Cywilonego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie,
b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram/Facebook,
d) wykona Zadanie Konkursowe.
3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2
Regulaminu.
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy
podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie
umów
cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz
rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie Konkursowe
polegające na zamieszczeniu w serwisie Instagram/Facebook pod postem konkursowym odpowiedzi (np.
w dowolnej formie literackiej, np. rymowanej lub wierszowanej) na pytanie i zadanie konkursowe: “Ile
herbat od Few drops, zmieści się w kosmetyczce od Moi Mili” (dalej: Zadanie Konkursowe).
6. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie w serwisie Instagram lub Facebook przez
Uczestnika konkursu komentarza z odpowiedzią na pytanie konkursowe, zgodnego z regulaminami
serwisów Instagram lub Facebook.
7. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie
trwania Konkursu.
8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań
Konkursowych, których autorzy:
a) nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram/Facebook,
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram/Facebook,
d) naruszają regulaminy serwisów Instagram lub Facebook,
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych,
treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy
społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.
Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych
1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub
dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich, majątkowych i
osobistych oraz dóbr osobistych.
2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i
nieograniczone prawo autorskie, oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone
żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą ogłoszenia Zwycięzcy
i wydania Nagrody nabycie niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela
Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących
polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginały albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w
tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.
Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję,
dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością
przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w
zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym
przyznawane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia
Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
2. Najpóźniej w 23 czerwca 2024r. Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań
Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników łącznie 2 (słownie: dwóch) Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji
Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
3. Zwycięzcom Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda:
– Glinka do stylizacji włosów Rozmaryn + Sól oraz Krem do stylizacji włosów Rozmaryn + Sól marki
Ministerstwo dobrego mydła
– zestaw 2 kosmetyczek marki Moi Mili
– zestaw 2 zabawek marki Rolly Polly Doll
– zestaw herbata i olejek marki Few drops naturals
– bluza do noszenia czarna od Fun to be mum
4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt
68 ustawy o PIT.
5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 23 czerwca 2024r.
6. Zwycięzcy Konkursu zostaną wskazani najpóźniej 23 czerwca 2024r. poprzez zamieszczenie
przez Organizatora odpowiedzi na udzielony przez Uczestnika komentarz z Zadaniem
Konkursowym.
7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie dodatkowo przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej
w serwisie Instagram lub Facebook.
8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia
wysłania przez Organizatora wiadomości o wygranej informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym
w szczególności: imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adresu korespondencyjnego.
9. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej
danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika
otrzymującego daną Nagrodę.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak
możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z powodu niepodania przez Uczestnika danych
wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
11. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przesłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi
na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
12. Fundatorem Nagród jest Organizator.
13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na osobę trzecią.
14. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając
Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
15. W Konkursie jeden Zwycięzca może otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden)
raz.
16. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy na koszt Organizatora.
17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę
pieniężną.
Dane osobowe
W zakresie danych osobowych – działając zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie Ochrony Osób
Fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), przedstawiamy poniżej informacje, o których mowa w tym przepisie:
administratorem Państwa danych, które uzyskujemy od Państwa na potrzeby współpracy
jest: Moi Mili Klaudia Wcisło z siedzibą ul J. Piłsudskiego 20/5 33-100 Tarnów identyfikująca
się numerem NIP 9930439924 Regon 146627846. Osobą odpowiedzialną za kontakt w
sprawie Ochrony Danych Osobowych: Jacek Ziemski jacek.ziemski@moimili.com Dane,
które nam Państwo przekażecie, wykorzystane będą wyłącznie w celu realizacji Konkursu i
przekazania Nagród. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda.
Przekazanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Państwa dane będą gromadzone,
przetwarzane, usuwane i niszczone – w ramach potrzeb wynikających z realizacji Konkursu.
Państwa dane będą przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie na potrzeby realizacji
Konkursu. Państwa dane przechowywane będą wyłącznie do czasu ewentualnego
przesłania Państwu Nagrody, po czym, bez ich utrwalenia, zostaną one usunięte. Na
Państwa żądanie, Państwa dane mogą zostać usunięte przed przesłaniem do Państwa
Nagrody. Informujemy Państwa, iż: przysługuje Państwu uprawnienie do żądania od nas
dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia
danych; w dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, przy czym cofnięcie takie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem; podanie danych
osobowych jest wymogiem umownym, stanowiącym warunek przedstawienia oferty lub
zawarcia umowy. W przypadku ich nie podania, nie będzie możliwe przedstawienie oferty
lub zawarcie umowy. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie zostaną objęte
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do
złożenia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Reklamacje
1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem
“Reklamacja: Konkurs “It’s the best DADventure on your life! ” na adres e-mail:
klaudia.wcislo@moimili.com lub adres
korespondencyjny Organizatora: Moi Mili Klaudia Wcisło z siedzibą ul J. Piłsudskiego 20/5 33-100 Tarnów
identyfikująca się numerem NIP 9930439924 Regon 146627846, związanej z przebiegiem Konkursu w
trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres e-mail
lub korespondencyjny, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej (e
mail) lub listownie, na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do
dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w tym na drodze postępowania sądowego.
Postanowienia końcowe i informacje techniczne
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2024r.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach
wzajemnych z dnia 29.07.1992r. (Dz. U. z 2004r., Nr4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom
zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez
potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie
Uczestnika.
4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu.
5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich
sporów mogących powstać w związku z przeprowadzeniem Konkursu.
6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z
przepisami prawa.
7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani
popierany przez serwis Instagram/Facebook ani z nim związany.
8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy
wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram/Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku
z organizowaniem Konkursu.
9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez
Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do
norm obowiązujących przepisów prawa.

0