Regulamin konkursu „nie kup kupy, zrob zakupy”

Regulamin konkursu „nie kup kupy, zrob zakupy” 

 1. Postanowienia ogólne 
 2. Konkurs prowadzony jest formie przyrzeczenia publicznego nagrody konkursowej w rozumieniu  art. 919-921 Kodeksu Cywilnego (dalej jako „Konkurs”).  
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonego pod nazwą  „Strasznie miły konkurs” organizowanym za pośrednictwem platformy społecznościowej Instagram oraz  Facebook (dalej jako „Serwis”), sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, czas trwania  Konkursu, zasady przyznania nagrody, zasady ogłoszenia wyników Konkursu, a także sposób  składania reklamacji związanych z Konkursem (dalej jako „Regulamin”). 
 4. Wszelkie publikowane przez Organizatora materiały dotyczące Regulaminu, niezależnie od formy i  miejsca publikacji mają charakter wyłącznie informacyjny. Wyłącznie wiążący jest Regulamin.  
 5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o  grach hazardowych i nie podlega regułom zawartym w tej ustawie, jak również w rozporządzeniach  wykonawczych do tej ustawy. 
 6. Organizatorem Konkursu jest  
 • Zapis dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą 

Klaudia Wcisło prowadzący/a działalność  gospodarczą pod firmą Moi Mili Klaudia Wcisło   pod adresem J.Piłsudskiego 20/5 33-100 Tarnów NIP:  9930439924 REGON: 146627846, który/a posiada profil na  Instagram pod nazwą moi_mili  oraz profil na platformie Facebook pod nazwą  Moi Mili (dalej jako „Organizator”). 

 1. Organizator składa przyrzeczenie publiczne nagrody konkursowej określone w niniejszym  Regulaminie.  
 2. Fundatorem nagrody jest 

Klaudia Wcisło prowadzący/a działalność  gospodarczą pod firmą Moi Mili Klaudia Wcisło   pod adresem J.Piłsudskiego 20/5 33-100 Tarnów NIP:  9930439924 REGON: 146627846, który/a posiada profil na  Instagram pod nazwą moi_mili  oraz profil na platformie Facebook pod nazwą  Moi Mili (dalej jako „Organizator”). 

 1. Konkurs organizowany jest na cały świat  na platformie  Instagram oraz Facebook.  
 2. Konkurs rozpoczyna się w momencie ogłoszenia i kończy się w dniu 5.05.2022 o godzinie 23:59:59. Ramy czasowe Konkursu określone są dla czasu polskiego. 
 3. Celem konkursu jest promocja nowej kolekcji . 
 4. Konkurs jest organizowany w dziedzinie akcesoria dla dziecka/sztuka.  
 1. Wyłączenie odpowiedzialności właściciela platformy 
 2. Organizator/Przyrzekający oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany,  sponsorowany, przeprowadzany, wspierany, administrowany ani też popierany przez serwis  Instagram oraz Facebook ani z nim związany. 
 3. Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Instagram/Facebook z odpowiedzialności mogącej  powstać w związku z organizowaniem Konkursu.  
 4. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest  Przyrzekający/Organizator. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że warunkiem wzięcia udziału w  Konkursie jest zwolnienie Serwisu - Facebook oraz Instagram - z jakiejkolwiek odpowiedzialności  mogącej powstać w związku z organizowanym Konkursem. Wszelkie roszczenia związane z  Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora/Przyrzekającego. 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursowe 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 
 2. W Konkursie może brać wyłącznie osoba fizyczna, która: 
 3. a) zapoznała się z Regulaminem; 
 4. b) ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz ma miejsce  zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 
 5. c) posiada aktywne publiczne konto w Serwisie; 
 6. d) posiada aktywny adres poczty elektronicznej; 
 7. e) wykona Zadanie Konkursowe  
 8. f) zwalnia Serwis z jakiejkolwiek odpowiedzialności  

(dalej jako „Uczestnik”). 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich  najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby  pozostające z nim w stosunku przysposobienia. 
 2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba spełniająca warunki określone w § 2 ust. 2 i 3  Regulaminu.  
 3. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie.  Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy  przyznania Nagrody, jeżeli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie  spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie, w tym w szczególności  Uczestnik nie działa we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie. 
 1. Zadanie konkursowe 
 2. Zadanie konkursowe polega na opisaniu wpadki zakupowej dla maluszka. 
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez pozostawienie komentarza pod postem konkursowym, zaproszeniu 3 osób do zabawy i udostępnienia informacji o konkursie na stories w instagramie i na facebooku.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Zgłoszenie Konkursowe powinno spełniać poniższe warunki:
 5. a) być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
 6. b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub pornograficznych, treści propagujących nienawiść lub dyskryminację, w tym w szczególności na tle rasowym, etnicznym lub religijnym, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego;
 7. c) nie może ośmieszać Organizatora, Przyrzekającego, Fundator nagrody;
 8. d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowych, praw do wizerunku lub praw dóbr osób trzecich,
 9. e) zaś Uczestnik musi posiadać wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Zadania konkursowego,
 10. f) nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich i nie było wcześniej publikowane.
 11. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 12. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw lub obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym prawa do Nagrody.
 1. Przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu
 1. W Serwisie zostanie zamieszczony zostanie post, w którym dostępne będą informacje dotyczące Konkursu, w tym w szczególności informacje o zasadach oraz nagrodach w Konkursie.
 2. Organizator/Przyrzekający czuwa nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu Konkursu, w tym jest uprawniony do podejmowania wszelkich decyzji związanych z Konkursem, dokonania oceny Zgłoszeń Konkursowych zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym oraz do samodzielnego wyłonienia Laureata Nagrody.
 3. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję (dalej jako „Komisja Konkursowa”), do których zadań należeć będzie:
 4. a) czuwanie nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu Konkursu,
 5. b) podejmowanie decyzji we wszystkich kwestiach związanych z Konkursem,
 6. c) oceny Zgłoszeń konkursowych zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym
 7. d) wyłonienie Laureata/ów Konkursu,
 8. e) Podejmowanych innych działań związanych z Konkursem.
 9. Decyzje Organizatora/Przyrzekającego/Komisji Konkursowej są ostateczne, co jednak nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 10. Po upływie terminu do nadsyłania Zgłoszeń Konkursowych, Organizator/Przyrzekający/Komisja Konkursowa dokona oceny Zgłoszeń Konkursowych i spośród nich wybierze 1 (jedno) najlepiej wykonane pod kątem kreatywnym i estetycznym  Zgłoszenie Konkursowe.
 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 06.05.2022r.  w Serwisie poprzez publikacje posta w serwisie Instagram oraz Facebook. 
 1. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w poście informacyjnym opublikowanym dnia 06.05.22.

VI Nagrody w konkursie 

 1. Nagrodą w Konkursie jest : 2x voucher o wartości 500PLN do wykorzystania w sklepie internetowym MOIMILI.
 1. Nagroda nie podlega zamianie na jakiekolwiek inne świadczenie lub inną nagrodę rzeczową.
 1. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Laureata (-ów) za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 7 (słownie: siedem) dni od dnia ogłoszenia Laureata informacji niezbędnych do przekazania nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu, PESEL oraz adresu korespondencyjnego. 
 1. Organizator/Przyrzekający/Fundator nagrody nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

VII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej jako „RODO”) jest Przyrzekający/Organizator.
 1. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu

VIII. Licencja

 1. Przyrzekający/Organizator zastrzega sobie, z chwilą wydania Nagrody, prawo do nabycia niewyłącznej licencji do każdego nagrodzonego Zadania konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a każdy nagrodzony Laureat udzieli Organizatorowi/ Przyrzekającemu niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności w ustępie 3 poniżej:
 2. Organizator oraz każdy Laureat Konkursu podpiszą odpowiednią umowę licencyjną na warunkach określonych w punkcie VIII Regulaminu („Licencja”).
 3. Z chwilą wydania Nagrody, każdy Laureat udzieli Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego, na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 4. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadania Konkursowego - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
 5. Dla uniknięcia wątpliwości, Nagroda w niniejszym Konkursie stanowi jedyne wynagrodzenie z tytułu udzielonej licencji.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie do przedmiotowej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych.


 1. Postępowanie reklamacyjne

 

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klaudia.moimili@gmail.com w terminie nie później niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz opis, powód i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres wskazany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika.

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.moimili.com oraz www.moimili.net
 2. Regulamin podlega wyłącznie prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisu Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie prawo do zmiany Regulaminu w zakresie w jakim nie będzie to wpływać na prawo do Nagrody już nabytej przez Laureata

×