Regulaminy i zwroty

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego
prowadzonego pod nazwą „Moi Mili”, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki
zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów z nabywcami, za pośrednictwem sklepu. Niniejszy
Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą.
1. Informacje o Sklepie internetowym
1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.moimili.net jest własnością Klaudii Wcisło
prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Moi Mili Klaudia Wcisło, z siedzibą w Warszawie,
ulica Gizów 3/41, 01-294 Warszawa, wpisanej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającej numer NIP 9930439924, REGON
146627846 , zwanej dalej „Sprzedawcą”.
1.2 Dane Sklepu:
Rachunek bankowy:
Alior Bank 98 2490 0005 0000 4530 8923 8415
Dane korespondencyjne Sklepu:
Moi MiliKlaudia Wcisło
ul. Gizów 3/41
01-294 Warszawa
e-mail: moimili.info@gmail.com
telefon kontaktowy: +48-506-175-774
2. Słowniczek
Przedstawione poniżej terminy mają w Regulaminie znaczenie nadane im poniżej:
„Nabywca” – oznacza klienta sklepu, tj. osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności
prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zawarcia umowy sprzedaży towarów ze Sprzedającym
w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, to jest w celu zaspokojenia
potrzeb własnych;
„Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego „Moi Mili” będącego własnością
Sprzedawcy;
„Sprzedawca” – ma znaczenie określone w punkcie 1.1;
„Sklep” – oznacza sklep internetowy „Moi Mili” będący własnością Sprzedawcy, działający pod
adresem www.moimili.net prowadzący sprzedaż towarów na rzecz Nabywców.
3. Oferta Sklepu
3.1 Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem
dokonania zamówienia w Sklepie jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z danymi
adresowymi oraz dokonanie płatności zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3.2 Nazwy producentów i marki stanowią prawa własności intelektualnej ich właścicieli i
prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Prezentowane produkty i
informacje o nich, w tym cenniki, zdjęcia i wizerunki towarów nie stanowią reklamy ani oferty w
rozumieniu przepisów prawa, a są jedynie informacją handlową o towarach i mogą nieznacznie
różnić się od stanu rzeczywistego.
3.3 Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlega stałej aktualizacji.
3.4 Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż
realizowana jest na podstawie kolejności złożonych zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do
wyczerpania zapasów.
4. Ceny towarów
4.1 Ceny towarów w Sklepie wyrażone są w złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
4.2 Ceny towarów nie uwzględniają kosztów wysyłki, które są kalkulowane i podane do
wiadomości Nabywcy przez finalnym zatwierdzeniem zamówienia przez Nabywcę.
4.3 Cena prezentowana przy danym produkcie jest wiążąca w momencie złożenia przez Nabywcę
zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów podanych w cenniku
Sklepu, co nie może wpływać na już złożone zamówienia.5. Zawarcie umowy i realizacja zamówienia
5.1 Proces złożenia zamówienia rozpoczyna się od kliknięcia przycisku „do koszyka” przy
wybranym towarze. Nabywca, po ostatecznym wyborze towarów, które zamierza nabyć, klika
przycisk „zamawiam”. Następnie Nabywca jest proszony o podanie adresu e-mail, wybór sposobu
dostawy oraz rodzaju płatności. Po wypełnieniu niezbędnych informacji Nabywca klika przycisk
„przejdź dalej”. Nabywca zostaje poproszony o podanie adresu, na który należy dostarczyć
zamówione towary.
5.2 Przed finalnym złożeniem zamówienia Nabywca może zapoznać się z informacją dotyczącą
składanego zamówienia, która obejmuje m.in. wyliczenie zamawianych towarów, ich cenę
jednostkową oraz łączną, wartość ewentualnych rabatów oraz koszty dostawy. Po wypełnieniu
danych potrzebnych do wysyłki zamówionych towarów, Nabywca klika przycisk „złóż
zamówienie”.
5.3 Przez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” Nabywca składa Sprzedawcy ofertę nabycia
towarów wskazanych w zamówieniu, na warunkach w nim określonych oraz wynikających z
Regulaminu („złożenie zamówienia”, „złożone zamówienie”). Zamówienie jest uznawane za ważną
i wiążącą ofertę nabycia towarów przez Nabywcę tylko, jeżeli formularz zamówienia został
prawidłowo wypełniony przez Nabywcę i wysłany do Sprzedawcy przy wykorzystaniu systemu i
mechanizmów zawartych na stronach Sklepu, poprzez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie”, o
ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego
przyjęciem przez Sprzedającego.
5.4 Po kliknięciu przycisku „złóż zamówienie”, Sprzedawca wygeneruje informację o
szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres e-mailowy Nabywcy podany w
formularzu zamówienia („wiadomość podsumowująca zamówienie”, „podsumowanie
zamówienia”). Przesłanie przez Sprzedawcę informacji o szczegółach zamówienia nie stanowi
zawarcia umowy, lecz ma na celu wyłącznie poinformowanie Nabywcy, iż zamówienie dotarło do
Sklepu.
5.5 Wiadomość podsumowująca zamówienie zawiera również żądanie płatności kwoty (ceny
towarów oraz opłat za przesyłkę) wynikającej ze złożonego zamówienia. Nabywca zobowiązuje się
uiścić kwotę pieniężną dotyczącą złożonego zamówienia, na warunkach i w terminach
wynikających z niniejszego Regulaminu.
5.6 Po dokonaniu przez Nabywcę płatności, Sprzedawca informuje Nabywcę e-mailowo o
przyjęciu zamówienia do realizacji. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie
otrzymania przez Nabywcę wiadomości od Sprzedawcy potwierdzającej przyjęcie złożonego
zamówienia do realizacji. Warunkiem przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji jest dostępność
produktu w magazynie Sklepu.
5.7 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących
uzasadnione wątpliwości (np. podanie nieistniejącego adresu dla dostawy) oraz w razie
nieprzestrzegania przez Nabywcę postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zaistnienia
wyżej wymienionych sytuacji Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia, o czym
Nabywca zostanie poinformowany e-mailowo.
5.8 Do złożenia zamówienia konieczne jest podanie następujących danych przez klienta: imię i
nazwisko, adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu umożliwiający weryfikację złożonego
zamówienia.
5.9 Na życzenie Nabywcy, Sprzedawca przygotuje rachunek. Nabywca klikając na przycisk „chcę
otrzymać rachunek”, będzie mógł przesłać do Sklepu dane potrzebne do wystawienia dokumentu.
W przypadku woli otrzymania rachunku wymagane jest podanie takiej informacji podczas składania
zamówienia oraz podanie danych przedsiębiorcy wraz z numerem NIP.
5.10 Rachunek za zamówienie wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez
Nabywcę towary są skompletowane i gotowe do wysyłki lub odbioru.
5.11 Przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę Nabywca może
złożyć korektę zamówienia drogą e-mailową na adres: moimili.info@gmail.com, a dla swej
ważności korekta taka musi zostać zaakceptowana e-mailowo przez Sprzedawcę. Nie narusza topraw Nabywcy wynikających z odstąpienia.
5.12 Po wysłaniu zamówienia do Nabywcy, Sklep wygeneruje e-mail (w miarę możliwości) z
informacją o wysyłce towaru.
6. Wysyłka i dostawa towarów
6.1 Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Polski. W indywidualnych przypadkach, po
uprzedniej akceptacji przez Sprzedawcę w formie e-mailowej, możliwa jest dostawa towaru do
krajów rszty świata poprzez Pocztę Polską lub Kuriera DPD
6.2 Dostawa towarów odbywa się, wedle wyboru Nabywcy w złożonym zamówieniu, za pomocą:
a) Poczty Polskiej; albo
b) kuriera UPS; albo
c) kuriera DPD; albo
d) przez odbiór osobisty po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną lub mailową
W uzasadnionych przypadkach, np. w przypadku niemożności dostarczenia towaru przez wyżej
wymienione firmy kurierskie w poniżej określonym terminie dostawy, dostawa może zostać zlecona
innym przewoźnikom, w tym w szczególności innym firmom kurierskim.
6.3 Koszt przesyłki ponosi Nabywca, który jest informowany o całkowitym koszcie dostawy
przed złożeniem danego zamówienia. Podsumowanie zamówienia zawierające informację o
zamówieniu oraz koszcie dostawy zamówienia zostaną również wysłane do Nabywcy drogą e-
mailową, po złożeniu zamówienia, na adres podany w formularzu zamówienia.
6.4 Nabywca powinien sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika firmy
kurierskiej lub Poczty Polskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Nabywca jest
zobowiązany zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół reklamacyjny oraz poinformować
Sklep o tym fakcie.
6.5 Koszt odesłania do Sprzedawcy towarów reklamowanych, wymienianych lub zwracanych
pokrywa Nabywca, jednak w przypadku zasadnej reklamacji, wymiany, naprawy lub zwrotu
pieniędzy za wadliwy towar, Sprzedawca zwraca poniesione przez Nabywcę zasadne koszty
przesyłki, po uzgodnieniu z nim szczegółów takiego zwrotu. W pozostałych przypadkach (tj. gdy
reklamacja, wymiana lub, zwrot wadliwego towaru będą niezasadne) Sprzedawca nie zwraca
kosztów przesyłki. W przypadku odstąpienia od umowy koszty odesłania towarów pokrywa
Nabywca.
6.6 Po wysłaniu zamówienia do Nabywcy, Sprzedawca wygeneruje (w miarę możliwości) e-mail
z informacją o wysyłce towaru.
6.7 Koszt dostawy zagranicznej jest ustalany indywidualnie przez Nabywcę i Sprzedawcę drogą
e-mailową, wg taryfikatora firmy kurierskiej.
6.8 Sprzedawca nie realizuje przesyłek zagranicznych za pobraniem.
7. Czas realizacji zamówienia
7.1 Czas realizacji zamówienia oznacza czas potrzebny do przygotowania zamówienia do
wysyłki. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć należytych starań, by wyniósł on maksymalnie:
a) 2 dni robocze od momentu złożenia zamówienia, w przypadku przesyłek za pobraniem; albo
b) 2 dni robocze od momentu wpłynięcia kwoty należnej za dane zamówienie na rachunek
bankowy Sprzedawcy.
7.2 Zamówienia dokonane w sobotę lub niedzielę lub dni ustawowo wolne od pracy, są
realizowane w ciągu 2 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego, jednak z pominięciem
kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy.
7.3 Sprzedawca zastrzega możliwość zawieszenie realizacji dostaw ze Sklepu na czas określony,
wskazany w każdym przypadku z wyprzedzeniem na stronie internetowej www.moimili.net. W tak
określonym terminie zamówienia nie będą realizowane, a termin realizacji zamówień określony w
punkcie 7.1 ulega automatycznemu przedłużeniu i zaczyna biec pierwszego dnia roboczego po
upływie wskazanego terminie.
8. Płatność
8.1 Metoda płatności wybierana jest przez Nabywcę odrębnie dla każdego zamówienia.8.2 Nabywca może dokonać wyboru płatności w ramach składania zamówienia spośród
następujących metod płatności:
a) poprzez bezpieczny system Transferuj.pl (transferuj.pl)
b) płatnośćprzy odbiorze (za pobraniem)
8.3 Nie jest możliwe dokonanie przez Nabywcę płatności poprzez przesłanie gotówki lub czeku.
8.4 W określonych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych
metod płatności, jednakże w każdy przypadku dostępna będzie metoda płatności przy odbiorze (za
pobraniem).
8.5 W przypadku przelewu na polskie konto bankowe (przedpłaty), cała kwota wskazana w e-
mailu potwierdzającym złożenie zamówienia w Sklepie winna zostać przelana w ciągu 5 dni
roboczych liczonych od dnia wysłania Nabywcy wiadomości podsumowującej zamówienie, o
której mowa w punkcie 5.4 powyżej, na rachunek bankowy Sklepu, wraz z podaniem tytułu
przelewu będącym jednocześnie numerem zamówienia. Zapłatę uznaje się za dokonaną w
momencie uznania rachunku bankowego Sklepu. W wyżej określonym terminie zamówione towary
objęte są rezerwacją.
8.6 W przypadku niedokonania przelewu w wyżej określonym terminie, zamówienie będzie
uznawane za niezłożone, a oferta nabycia Nabywcy wygasa, co skutkuje anulowaniem zamówienia
i wygaśnięciem rezerwacji.
8.7 Sprzedawca potwierdza otrzymanie zapłaty za zamówienie e-mailowo.
8.8 W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wydłużenia terminu płatności, jednak do swej
ważności konieczne jest zaakceptowanie takiego nowego terminu przez Sprzedawcę drogą e-
mailową.
8.9 Jeżeli Nabywca wyraża chęć otrzymania faktury, składając zamówienie w Sklepie wyraża
zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail,
faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich
przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej
(Dz. U. 2010, poz. 1528).
9. Możliwość zapisania, wgląd do tekstu umowy
9.1 Niniejszy Regulamin można znaleźć na stronie Sklepu pod adresem
www.m oimili.net /strona/regulamin .
9.2 Ponadto za pomocą funkcji dostępnej w przeglądarce internetowej można wydrukować i
zapisać Regulamin w formie dokumentu.
9.3 Dokument ten można również pobrać ze strony internetowej www.moimili.net w formacie
PDF i zarchiwizować. Do otwarcia pliku PDF wymagany jest darmowy program Adobe Reader (do
pobrania na stronie www.adobe.pl) lub porównywalne programy, obsługujące format PDF.
9.4 Dane złożonego zamówienia mogą zostać dodatkowo zarchiwizowane: poprzez pobranie
Regulaminu i zapisanie danych zebranych na ostatniej stronie zamówienia składanego w Sklepie
przy użyciu funkcji dostępnych w przeglądarce, albo zapisanie danych zawartych w informacji o
szczegółach zamówienia wysłanych na podany przez Nabywcę adres e-mail.
10. Odstąpienie od umowy
10.1 Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. z 2000, nr 22,
poz. 271 ze zmianami), Nabywca będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy, bez
podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni
kalendarzowych począwszy od dnia odbioru towaru przez Nabywcę.
10.2 Odstępując od umowy Nabywca zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy.
10.3 Odstąpienie jest możliwe tylko w przypadku gdy produkt nie jest zniszczony lub uszkodzony
z powodów leżących po stronie Nabywcy. Odstępując od umowy Nabywca zobowiązany jest do
zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłegozarządu.
10.4 W przypadku odstąpienia od umowy Nabywca powinien poinformować o tym fakcie
Sprzedawcę drogą e-mailową na adres: moimili.info@gmail.com lub listownie zgodnie z punktem
10.7 poniżej, ze wskazaniem którego zamówienia lub których towarów odstąpienie dotyczy. Do
zachowania terminu wskazanego w punkcie 10.1 wystarczy skuteczne wysłanie oświadczenia do
Sprzedawcy, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, przed upływem tego terminu.
10.5 Nabywca powinien odesłać towar należycie zapakowany (tj. zabezpieczony przed
uszkodzeniem), w miarę możliwości wraz z wszystkimi metkami i oryginalnymi opakowaniami, w
terminie 14 (czternastu) dni od dokonania odstąpienia w sposób wskazany w punkcie 10.1 i 10.4.
10.6 Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć odstąpienie od umowy w ciągu 5 (pięciu) dni
roboczych od dnia dostarczenia do Sprzedawcy zwracanego towaru pod warunkiem spełnienia
warunków o których mowa w punkcie 10.1 – 10.5 powyżej. Jeśli wszystkie warunki, o których
mowa w zdaniu poprzednim zostaną spełnione, zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie na wskazane
przez Nabywcę konto bankowe.
10.7 Z zastrzeżeniem punktu 10.4 oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar
należy wysłać na adres: Moi Mili Klaudia Wcisło ul Gizów 3/41, 01-294 Warszawa, z dopiskiem
„ODSTĄPIENIE OD UMOWY”.
10.8 Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
10.9 Koszt przesyłki z towarem zwracanym z powodu odstąpienia ponosi Nabywca.
10.10 Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu nie przysługuje Nabywcy
w następujących przypadkach:
a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Nabywcy, przed upływem 10-dniowego terminu,
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach
danych po usunięciu przez Nabywcę ich oryginalnego opakowania,
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen
na rynku finansowym,
d) świadczeń o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu
lub ściśle związanych z jego osobą,
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot
ulega szybkiemu zepsuciu,
f) dostarczania pracy,
g) usług w zakresie gier hazardowych.
11. Procedury reklamacyjne oraz warunki rękojmi
11.1 Nabywcy, który nabył rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub
gospodarczą („Konsument”) przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Sprzedawcy w związku z
niezgodnością towaru z umową (rękojmia konsumencka).
11.2 Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu
towaru (produktu), o ile w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności
dostarczonego towaru z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności.
11.3 W przypadku zamiaru złożenia reklamacji Nabywca powinien złożyć reklamację drogą e-
mailową na adres: moimili.info@gmail.com lub listownie zgodnie z punktem 11.12 poniżej, ze
wskazaniem którego zamówienia lub których towarów reklamacja dotyczy.
11.4 Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i
powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
11.5 W przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, Konsument może żądać
doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy,
chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie
nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień
stwierdzonej niezgodności, a także bierze pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby
Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
11.6 Jeżeli Konsument, z przyczyn określonych w powyższym akapicie, nie może żądać naprawy
albo wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednimczasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, ma on
prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, przy czym od umowy nie
może jednakże odstąpić, gdy niezgodność z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego
czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
11.7 Nabywca niebędący Konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji, zgodnie z przepisami
art. 556 do 576 kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).
11.8 Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne
(obicia, otarcia, rozdarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego
dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i konserwacji.
11.9 Różnice pomiędzy prezentacją towaru dostępnego w Sklepie wynikające z indywidualnych
ustawień komputera Nabywcy (np. kolor i proporcje produktów) nie mogą być podstawą reklamacji
i zwrotu towaru zakupionego w Sklepie.
11.10 Nabywca powinien odesłać reklamowany towar z dowodem zakupu (paragon/faktura) oraz
oświadczeniem dotyczącym reklamacji, tak aby możliwe było zidentyfikowanie roszczeń Nabywcy,
w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za
pobraniem.
11.11 Koszt dostawy ponosi Nabywca, jednak w przypadku uznania reklamacji koszty dostawy
zostaną zwrócone na warunkach opisanych w punkcie 6.5. Naprawiony lub wymieniony na nowy
towar, jest dostarczany do Nabywcy na koszt Sprzedawcy.
11.12 Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
11.13 Reklamacje jak również towar podlegający reklamacji należy wysłać na adres: Moi Mili
Klaudia Wcisło ul. Gizów 3/41, 01-294 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja”
12. Warunki gwarancji
12.1 Sprzedawca nie udziela własnej gwarancji na towary. Część produktów oferowanych w
Sklepie posiada gwarancję producenta lub dystrybutora, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej. W przypadku produktu, na który jego producent lub dystrybutor udzielił gwarancji,
Nabywca może dokonać reklamacji towaru posiadającego wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Nabywca
reklamuje towar bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sprzedawca jest
tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Nabywca według swego wyboru może zgłosić się
bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego, producenta, dystrybutora, który udzielił gwarancji albo do
Sprzedawcy;
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu jako Konsumentowi wobec Sprzedawcy, w
związku z niezgodnością produktu z jego opisem, przy czym Konsument może wykonywać
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z
gwarancji;
c) nie będąc Konsumentem, korzystając z uprawnień przysługujących mu wobec Sprzedawcy w
związku z rękojmią uregulowaną przepisami art. 556 do 576 kodeksu cywilnego, przy czym
Nabywca może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
13. Ochrona danych osobowych
13.1 Dane osobowe przekazywane Sprzedawcy przez Nabywcę są przetwarzane przez
Sprzedawcę (Mamabu Dominika Reńska z siedzibą w Warszawie, ul. Międzynarodowa 41 m. 1)
jako administratora danych osobowych.
13.2 Nabywca składając zamówienie w Sklepie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
Składając zamówienie w Sklepie, Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego
danych osobowych przez administratora danych osobowych tj. Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze
zmianami, „Ustawa o ochronie danych osobowych”) w celu:
a) dokonania działań przed zawarciem umowy i zmierzających do realizacji umowy w ramachserwisu internetowego www.mamabu.pl (w tym również Sklepu), w szczególności wyraża zgodę
na:
- przekazanie jego danych osobowych firmie partnerskiej współpracującej ze Sprzedającym w
zakresie realizacji zamówień, oraz
- przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Nabywcę
formy wysyłki towaru,
- przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych na wypadek ewentualnych roszczeń z
tytułu rękojmi lub gwarancji albo odstąpienia od umowy, oraz
b) jeżeli Nabywca wyrazi na to zgodę (poprzez zaznaczenie takiej opcji przy składaniu
zamówienia lub podanie swoich danych przy zapisywaniu się do „newsletter’a” Sklepu), w celu
przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez
Sprzedawcę,
c) dochodzenia roszczeń w związku z umową.
13.3 Dane osobowe Nabywcy dokonującego płatności za pośrednictwem Transferuj.pl. Krajowy
Integrator Płatności Spółka Akcyjna. z siedzibą w Poznaniu, jako administratorowi danych (61-808
Poznań, Św. Marcin 73/6), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 30087843. Przekazanie dotyczy danych osobowych
niezbędnych do zrealizowania płatności przez Transferuj.pl
13.4 Dane osobowe nie są udostępniane przez Sprzedawcę innym podmiotom w celach innych niż
określone w punkcie 13.2.
13.5 Dane osobowe są przetwarzane i chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,
w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
13.6 Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Nabywcy przysługuje, m.in., prawo do:
a) uzyskania wyczerpującej o administratorze danych osobowych oraz przetwarzanych danych
osobowych,
b) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,
c) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane dotyczące Nabywcy, oraz
podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
d) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące,
e) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już
zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celach marketingowych lub wobec
przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy administrator danych zamierza je
przetwarzać w celach marketingowych.
Odpowiednie żądanie powinno być przez Nabywcę skierowane drogą listowną lub e-mailową na
adres Sklepu.
13.7 Szczegółowe zasady ochrony i udostępnienia danych osobowych reguluje Polityka
Prywatności, stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu.
[www.mamabu.pl/strona/polityka_prywatnosci]
14. Postanowienia końcowe
14.1 Regulamin oraz umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą podlega prawu
polskiemu.
14.2 Każdy Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego
postanowienia stają się dla Nabywcy wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie.
14.3 Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu lub część postanowienia jest lub
stanie się bezskuteczna, nie powoduje to bezskuteczności pozostałych postanowień i nie ma
wpływu na ważność zawartej umowy sprzedaży. Postanowienie bezskuteczne należy zastąpićodpowiednim postanowieniem prawnie dopuszczalnym, które najlepiej spełnia cel nieważnego
postanowienia.
14.4 Nabywca może wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy przed sądem powszechnym
właściwym rzeczowo i miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę Nabywcy albo
Sprzedawcy. Sprzedawca może wytoczyć powództwo przeciwko Nabywcy tylko przed sądem
powszechnym właściwym rzeczowo i miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę
Nabywcy
14.5 Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie, przy
czym zmiany te nie mogą pogarszać sytuacji (praw) Nabywcy, którego złożone zamówienie jest w
toku, a zostało złożone w okresie obowiązywania poprzedniego Regulaminu.
14.6 Regulamin obowiązuje od dnia 19 sierpnia 2013 roku.