Regulamin

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego
prowadzonego pod nazwą „Moi Mili”, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz
warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów z nabywcami, za pośrednictwem
sklepu. Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a
Nabywcą.
Niezależnie od zakupów dokonywanych za pośrednictwem sklepu internetowego Kupujący
ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze
Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje,
te powinny być prowadzone za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w formie pisemnej i
kierowane na adres korespondencyjny Sprzedającego Moi Mili Klaudia Wcisło z siedzibą
w Warszawie, ulica Gizów 3/41, 01-249 Warszawa. W przypadku zrezygnowania przez
Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji
zastosowanie ma poniższy regulamin i odpowiednie przepisy prawa.
1. Informacje o Sklepie internetowym
1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.moimili.net jest własnością Klaudii
Wcisło prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Moi Mili Klaudia Wcisło z siedzibą
w Warszawie, ulica Gizów 3/41, 01-294 Warszawa, wpisanej do Centralnej Ewidencji
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającej numer
NIP 9930439924, REGON 146627846 , zwanej dalej „Sprzedawcą”.
1.2 Dane Sklepu:
Rachunek bankowy:
Alior Bank 98 2490 0005 0000 4530 8923 8415
Dane korespondencyjne Sklepu:
Moi Mili Klaudia Wcisło
ul. Gizów 3/41
01-249 Warszawa
e-mail: moimili.info@gmail.com
telefon kontaktowy: +48-506-175-774
2. Słowniczek
Przedstawione poniżej terminy mają w Regulaminie znaczenie nadane im poniżej:
„Nabywca” – oznacza klienta sklepu, tj. osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do
czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zawarcia umowy sprzedaży
towarów ze Sprzedającym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową, to jest w celu zaspokojenia potrzeb własnych;
„Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego „Moi Mili” będącego
własnością Sprzedawcy;
„Sprzedawca” – ma znaczenie określone w punkcie 1.1;
„Sklep” – oznacza sklep internetowy „Moi Mili” będący własnością Sprzedawcy, działający
pod adresem www.moimili.net prowadzący sprzedaż towarów na rzecz Nabywców.
„ Dowód zakupu” – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o
podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi
stosownymi przepisami prawa.
3. OfertaSklepu
3.1 Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet przez całą
dobę - poprzez wypełnienie formularza na stronie sklepu, za pomocą poczty elektronicznej
pod adresem: www.moimili.net oraz telefonicznie pod numerem telefonu +48 506-175-774
w godzinach 10-18 . Warunkiem dokonania zamówienia za pośrednictwem sieci Internet
jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z danymi adresowymi oraz dokonanie
płatności zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3.2 Nazwy producentów i marki stanowią prawa własności intelektualnej ich właścicieli i
prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Prezentowane produkty i
informacje o nich, w tym cenniki, zdjęcia i wizerunki towarów nie stanowią reklamy ani
oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są jedynie informacją handlową o towarach i
mogą nieznacznie różnić się od stanu rzeczywistego.
3.3 Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlega stałej
aktualizacji.
3.4 Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich
sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności złożonych zamówień potwierdzonych
przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów.
4. Ceny towarów
4.1 Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego www.moimili.net
towarów jest ceną brutto (tj. zawiera podatek VAT) oraz jest wyrażona w złotych
polskich. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które określane są według
odrębnego cennika dostaw.
4.2 Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.moimili.net , jak również opisy
towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu
cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one
dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez
Sprzedającego.
4.3 Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów
magazynowych. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się
w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i
odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
Zmiana ceny towarów nie ma wpływu na zamówienia przyjęte do realizacji i
potwierdzone.
5. Zawarcie umowy i realizacja zamówienia
5.1 Proces złożenia zamówienia rozpoczyna się od kliknięcia przycisku „do koszyka”
przy wybranym towarze. Nabywca, po ostatecznym wyborze towarów, które zamierza
nabyć, klika przycisk „zamawiam”. Następnie Nabywca jest proszony o podanie adresu email,
wybór sposobu dostawy oraz rodzaju płatności. Po wypełnieniu niezbędnych
informacji Nabywca klika przycisk „przejdź dalej”. Nabywca zostaje poproszony o podanie
adresu, na który należy dostarczyć zamówione towary.
5.2 Przed finalnym złożeniem zamówienia Nabywca może zapoznać się z informacją
dotyczącą składanego zamówienia, która obejmuje m.in. wyliczenie zamawianych
towarów, ich cenę jednostkową oraz łączną, wartość ewentualnych rabatów oraz koszty
dostawy. Po wypełnieniu danych potrzebnych do wysyłki zamówionych towarów, Nabywca
klika przycisk „złóż zamówienie”.
5.3 Przez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” Nabywca składa Sprzedawcy ofertę
nabycia towarów wskazanych w zamówieniu, na warunkach w nim określonych oraz
wynikających z Regulaminu („złożenie zamówienia”, „złożone zamówienie”). Zamówienie
jest uznawane za ważną i wiążącą ofertę nabycia towarów przez Nabywcę tylko, jeżeli
formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Nabywcę i wysłany do
Sprzedawcy przy wykorzystaniu systemu i mechanizmów zawartych na stronach Sklepu,
poprzez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie”, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedającego.
5.4 Po kliknięciu przycisku „złóż zamówienie”, Sprzedawca wygeneruje informację o
szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres e-mailowy Nabywcy podany
w formularzu zamówienia („wiadomość podsumowująca zamówienie”, „podsumowanie
zamówienia”). Przesłanie przez Sprzedawcę informacji o szczegółach zamówienia nie
stanowi zawarcia umowy, lecz ma na celu wyłącznie poinformowanie Nabywcy, iż
zamówienie dotarło do Sklepu.
5.5 Wiadomość podsumowująca zamówienie zawiera również żądanie płatności kwoty
(ceny towarów oraz opłat za przesyłkę) wynikającej ze złożonego zamówienia. Nabywca
zobowiązuje się uiścić kwotę pieniężną dotyczącą złożonego zamówienia, na warunkach i
w terminach wynikających z niniejszego Regulaminu.
5.6 Po dokonaniu przez Nabywcę płatności, Sprzedawca informuje Nabywcę e-mailowo
o przyjęciu zamówienia do realizacji. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w
momencie otrzymania przez Nabywcę wiadomości od Sprzedawcy potwierdzającej
przyjęcie złożonego zamówienia do realizacji. Warunkiem przyjęcia złożonego zamówienia
do realizacji jest dostępność produktu w magazynie Sklepu.
5.7 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach
budzących uzasadnione wątpliwości (np. podanie nieistniejącego adresu dla dostawy)
oraz w razie nieprzestrzegania przez Nabywcę postanowień niniejszego Regulaminu. W
przypadku zaistnienia wyżej wymienionych sytuacji Sprzedawca może odstąpić od
realizacji zamówienia, o czym Nabywca zostanie poinformowany e-mailowo.
5.8 Do złożenia zamówienia konieczne jest podanie następujących danych przez klienta:
imię i nazwisko, ( nazwa firmy, NIP), adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu
umożliwiający weryfikację złożonego zamówienia.
5.9 Przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę
Nabywca może złożyć korektę zamówienia drogą e-mailową na adres:
moimili.info@gmail.com, a dla swej ważności korekta taka musi zostać zaakceptowana emailowo
przez Sprzedawcę. Nie narusza to praw Nabywcy wynikających z odstąpienia.
5.10 Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem
sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego
przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy,
5.11 Po wysłaniu zamówienia do Nabywcy, Sklep wygeneruje e-mail (w miarę
możliwości) z informacją o wysyłce towaru.
6. Wysyłka i dostawa towarów
6.1 Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Polski. W indywidualnych przypadkach,
po uprzedniej akceptacji przez Sprzedawcę w formie e-mailowej, możliwa jest dostawa
towaru do krajów reszty świata poprzez Pocztę Polską lub Kuriera DPD
6.2 Dostawa towarów odbywa się, wedle wyboru Nabywcy w złożonym zamówieniu, za
pomocą:
a) Poczty Polskiej; albo
b) kuriera UPS; albo
c) kuriera DHL; albo
d) przez odbiór osobisty po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną lub mailową
W uzasadnionych przypadkach, np. w przypadku niemożności dostarczenia towaru przez
wyżej wymienione firmy kurierskie w poniżej określonym terminie dostawy, dostawa może
zostać zlecona innym przewoźnikom, w tym w szczególności innym firmom kurierskim.
6.3 Koszt przesyłki ponosi Nabywca, który jest informowany o całkowitym koszcie
dostawy przed złożeniem danego zamówienia. Podsumowanie zamówienia zawierające
informację o zamówieniu oraz koszcie dostawy zamówienia zostaną również wysłane do
Nabywcy drogą e-mailową, po złożeniu zamówienia, na adres podany w formularzu
zamówienia.
6.4 Nabywca powinien sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności
pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
przesyłki Nabywca jest zobowiązany zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół
reklamacyjny oraz poinformować Sklep o tym fakcie.
Nabywca.
6.6 Koszt dostawy zagranicznej jest ustalany indywidualnie przez Nabywcę i
Sprzedawcę drogą e-mailową, wg taryfikatora firmy kurierskiej.
6.7 Sprzedawca nie realizuje przesyłek zagranicznych za pobraniem.
7. Czas realizacji zamówienia
7.1 Czas realizacji zamówienia oznacza czas potrzebny do przygotowania zamówienia
do wysyłki. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć należytych starań, by wyniósł on
maksymalnie:
a) 2 dni robocze od momentu złożenia zamówienia, w przypadku przesyłek za
pobraniem; albo
b) 2 dni robocze od momentu wpłynięcia kwoty należnej za dane zamówienie na
rachunek bankowy Sprzedawcy.
7.2 Zamówienia dokonane w sobotę lub niedzielę lub dni ustawowo wolne od pracy, są
realizowane w ciągu 2 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego, jednak z
pominięciem kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy.
7.3 Sprzedawca zastrzega możliwość zawieszenie realizacji dostaw ze Sklepu na czas
określony, wskazany w każdym przypadku z wyprzedzeniem na stronie internetowej
www.moimili.net. W tak określonym terminie zamówienia nie będą realizowane, a termin
realizacji zamówień określony w punkcie 7.1 ulega automatycznemu przedłużeniu i
zaczyna biec pierwszego dnia roboczego po upływie wskazanego terminie.
8. Płatność
8.1 Metoda płatności wybierana jest przez Nabywcę odrębnie dla każdego zamówienia.
8.2 Nabywca może dokonać wyboru płatności w ramach składania zamówienia spośród
następujących metod płatności:
a) poprzez bezpieczny system Transferuj.pl (transferuj.pl)
b) płatnośćprzy odbiorze (za pobraniem)
8.3 Nie jest możliwe dokonanie przez Nabywcę płatności poprzez przesłanie gotówki lub
czeku.
8.4 W określonych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie
niektórych metod płatności, jednakże w każdy przypadku dostępna będzie metoda
płatności przy odbiorze (za pobraniem).
8.5 W przypadku przelewu na polskie konto bankowe (przedpłaty), cała kwota wskazana
w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia w Sklepie winna zostać przelana w ciągu
5 dni roboczych liczonych od dnia wysłania Nabywcy wiadomości podsumowującej
zamówienie, o której mowa w punkcie 5.4 powyżej, na rachunek bankowy Sklepu, wraz z
podaniem tytułu przelewu będącym jednocześnie numerem zamówienia. Zapłatę uznaje
się za dokonaną w momencie uznania rachunku bankowego Sklepu. W wyżej określonym
terminie zamówione towary objęte są rezerwacją.
8.6 W przypadku niedokonania przelewu w wyżej określonym terminie, zamówienie
będzie uznawane za niezłożone, a oferta nabycia Nabywcy wygasa, co skutkuje
anulowaniem zamówienia i wygaśnięciem rezerwacji.
8.7 Sprzedawca potwierdza otrzymanie zapłaty za zamówienie e-mailowo.
8.8 W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wydłużenia terminu płatności, jednak
do swej ważności konieczne jest zaakceptowanie takiego nowego terminu przez
Sprzedawcę drogą e-mailową.
8.9 Jeżeli Nabywca wyraża chęć otrzymania faktury, składając zamówienie w Sklepie
wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie
adres e-mail, faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie
elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi
podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010, poz. 1528).
9. Możliwość zapisania, wgląd do tekstu umowy
9.1 Niniejszy Regulamin można znaleźć na stronie Sklepu pod adresem
www.m oimili.ne t /strona/regulamin .
9.2 Ponadto za pomocą funkcji dostępnej w przeglądarce internetowej można
wydrukować i zapisać Regulamin w formie dokumentu.
9.3 Dokument ten można również pobrać ze strony internetowej www.moimili.net w
formacie PDF i zarchiwizować. Do otwarcia pliku PDF wymagany jest darmowy program
Adobe Reader (do pobrania na stronie www.adobe.pl) lub porównywalne programy,
obsługujące format PDF.
9.4 Dane złożonego zamówienia mogą zostać dodatkowo zarchiwizowane: poprzez
pobranie Regulaminu i zapisanie danych zebranych na ostatniej stronie zamówienia
składanego w Sklepie przy użyciu funkcji dostępnych w przeglądarce, albo zapisanie
danych zawartych w informacji o szczegółach zamówienia wysłanych na podany przez
Nabywcę adres e-mail.
10. Odstąpienie od umowy
10.1 Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24
czerwca 2014 r.) konsument (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który
zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo odstąpić od
umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z
wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja
2014 roku o prawach konsumenta.
10.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu wydania
rzeczy.
10.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący będący konsumentem
winien poinformować Sprzedającego, podając nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile
są dostępne, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail, o swojej decyzji o odstąpieniu od
umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia sporządzonego na piśmie. Kupujący
może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 2 do
ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów, jednak nie jest to
obowiązkowe. Kupujący może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od
umowy dostępny na stronie internetowej Sprzedającego www.moimili.net Jeżeli Kupujący
skorzysta z tej możliwości, Sprzedający niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania
informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną, na wskazany przez Kupującego
adres. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji
dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.
10.4 W przypadku odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a
Sprzedający zwraca Kupującemu będącego konsumentem wszystkie otrzymane od
Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w
każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał
informację o wykonaniu przez Kupującego prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności
Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraził zgodę na inne
rozwiązanie. Kupujący nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności.
Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do
czasu dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
10.5 Realizując prawo odstąpienia od umowy, Kupujący będący konsumentem
zobowiązany jest przesłać lub przekazać towar na adres Sprzedającego Moi Mili Klaudia
Wcisło ul.Gizów 3/41 01-249 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14
dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał informację o wykonaniu przez Kupującego
prawa odstąpienia od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed
upływem terminu 14 dni. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Kupujący
ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z
korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy
10.6 Kupujący będący konsumentem nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych,
które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie
świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został
poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili
udzielania takiej zgody lub Sprzedający nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust.
1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24
czerwca 2014 r.)
10.7 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu
jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena
została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie
może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań
na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał
w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca
świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał,
lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10)o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
11)zawartej w drodze aukcji publicznej;
12)o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13)o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od
umowy.
11. Procedury reklamacyjne oraz warunki rękojmi
11.1 Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu rzecz wolną od wad.
11.2 Sprzedajacy ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych
w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
11.3 W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed
upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili
przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
11.4 Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a.złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b.złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta
wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już
wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość
obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu
prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
11.5 Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia
wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez
Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności
kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej
wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny
sposób zaspokojenia.
11.6 Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
11.7 Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a.żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b.żądać usunięcia wady.
11.8 Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć
wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
11.9 Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli
doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez
kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem
doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
11.10 W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać
od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na
wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z
tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od
Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do
wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez
Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i
niebezpieczeństwo Sprzedającego.
11.11 Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt
Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na
rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby
nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w
miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez
Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i
niebezpieczeństwo Sprzedającego.
11.12 Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w
ust. 11 pkt 10 powyżej.
11.13 Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie
wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
11.14 Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
a.oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b.oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
c.żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
d.żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie
Konsumenta.
11.15 Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli
przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania
rzeczy Konsumentowi.
11.16 Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na
wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak
nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a
jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu
wydania rzeczy Konsumentowi.
11.17 W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin
przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania
rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej
rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
11.18 W terminach określonych w ust. 11 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie
o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej,
a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg
terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny
rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia
wady.
11.19 W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z
tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z
tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do
wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna
biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub
bezskutecznego zakończenia mediacji.
11.20 Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej
stosuje się ust.11 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym
Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu
wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane
w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
11.21 Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od
umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to,
że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem
okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może
żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i
ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł
z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu.
Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
11.22 Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z
tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
11.23 Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na
rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym
w prawie.
13. Ochrona danych osobowych
13.1 Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów
sklepu jest Sprzedający.
13.2 Sprzedajacy zobowiazuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawa o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawa o świadczeniu
usług droga elektroniczna z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujacy podajac przy składaniu
zamówienia swoje dane osobowe Sprzedajacemu wyraza zgodę na ich przetwarzanie
przez Sprzedajacego w celu realizacji złozonego zamówienia. Kupujacy ma w kazdej
chwili mozliwość wgladu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych
osobowych.
13.4 Dane osobowe nie są udostępniane przez Sprzedawcę innym podmiotom w celach
innych niż określone w punkcie 13.2.
13.5 Dane osobowe są przetwarzane i chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
14. Postanowienia końcowe
14.1 Regulamin oraz umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą
podlega prawu polskiemu.
14.2 Każdy Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego
postanowienia stają się dla Nabywcy wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w
Sklepie.
14.3 Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu lub część postanowienia
jest lub stanie się bezskuteczna, nie powoduje to bezskuteczności pozostałych
postanowień i nie ma wpływu na ważność zawartej umowy sprzedaży. Postanowienie
bezskuteczne należy zastąpić odpowiednim postanowieniem prawnie dopuszczalnym,
które najlepiej spełnia cel nieważnego postanowienia.
14.4 Nabywca może wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy przed sądem
powszechnym właściwym rzeczowo i miejscowo ze względu na miejsce
zamieszkania/siedzibę Nabywcy albo Sprzedawcy. Sprzedawca może wytoczyć
powództwo przeciwko Nabywcy tylko przed sądem powszechnym właściwym rzeczowo i
miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę Nabywcy
14.5 Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie,
przy czym zmiany te nie mogą pogarszać sytuacji (praw) Nabywcy, którego złożone
zamówienie jest w toku, a zostało złożone w okresie obowiązywania poprzedniego
Regulaminu.
14.6 Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.