Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co
oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów
Sklepu Internetowego.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu
Internetowego jest Klaudia Wcisło prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
Klaudia Wcisło Moi Mili wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania
działalności i adres do doręczeń: ul. Gizów 3/41 01-249 Warszawa, NIP 9930439924,
REGON 146627846, adres poczty elektronicznej: moimii.info@gmail.com- zwana
dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i
Sprzedawcą.
3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.)
(zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze
zm.).
4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są
przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem
celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą,
nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i
rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa
Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie
Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora
wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie
Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze
odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą
przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już
udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez
Administratora:
1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi
Elektronicznej (np. Konto).
2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu
dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator
udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub
pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu
płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia
zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu
powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub
Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres pocztyelektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu,
numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku
Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może
przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Usługobiorcy lub Klienta.
5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być
niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie
Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych
do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu
Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików
tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej
stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na
karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający
nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także
historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas
korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących
celach:
1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i
pokazywania, że są zalogowani;
2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia
Zamówienia;
3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub
danych logowania do Sklepu Internetowego;
4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych
preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki,
układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania
ze strony Sklepu Internetowego.
3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie
akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków
korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie
wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak
może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego
(przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez
Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku
podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu
widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy –
zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia
przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio
zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies
oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach
internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na
poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):• w przeglądarce Chrome
• w przeglądarce Firefox
• w przęglądarce Internet Explorer
• w przeglądarce Opera
• w przeglądarce Safari
6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z
korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk
pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter
zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające
stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne,
aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w
Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i
realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej
skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest
konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań
przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu
bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego
przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie
prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z
art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel
uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług
Administratora).
5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH
POPRAWIANIA
1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
ich poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej
dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania
uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już
zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie
danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług
Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane
Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów
lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do (1)
wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej
danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jej danych.
5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z
Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą
elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki
prywatności.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką
prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszegoSklepu Internetowego.
2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z
naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych
przesyłanych drogą elektroniczną:
1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.